Algemene voorwaarden

De overeenkomst
1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de
behandelingsovereenkomst(en) tussen Tandartsenpraktijk De Monden (hierna te noemen: de
“zorgverlener”), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de
overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn
wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de praktijk en worden op
verzoek verstrekt.

Derden
2. De zorgverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij
zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is,
tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De
zorgverlener is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7: 409 en 7:
422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling
3. De kosten van behandeling worden evenals de kosten van techniek en materialen in rekening
gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt. Het doet daarbij niet ter zake of de patiënt deze
kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een
zorgverzekeraar. Ook doe niet ter zake of de patiënt aanspraak kan maken op betaling van de kosten
door een ander (rechts)persoon dan patiënt zelf. De kosten van behandeling van minderjarigen
worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

4. De zorgverlener berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling
ingevolge de door hem of haar gehanteerde standaardprijslijst, welke standaardprijslijst in de praktijk
van de zorgverlener ter inzage ligt en op de website te raadplegen is. Wijzigingen van de
standaardprijslijst worden voorbehouden. Indien wijziging van de tarieven op de standaardprijslijst
een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft dan zal de zorgverlener de
patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover informeren.

5. Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht– uiterlijk 48 uur voor de behandeling
te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak is de zorgverlener
gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer
er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden
konden worden verricht, zulks met een minimum van € 20,- (zegge: twintig euro)

6. Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te
geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van een
eventuele verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het
langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde
van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is de zorgverlener te allen tijde gerechtigd
onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.

Behandeling en informatie
7. Voorafgaand aan iedere uitgebreide tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte
van € 150,- (zegge: honderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich brengt, wordt de patiënt c.q.
diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, bevattende
een beschrijving van de door de zorgverlener uit te voeren prestaties voor de betreffende
behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de bijkomende materiaal- en
techniekkosten. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is dan is de
zorgverlener niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of
digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze
niet mogelijk is – voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke
vertegenwoordiger(s) is besproken.

Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding
van de begroting informeert de zorgverlener de patiënt hierover schriftelijk, tenzij dit redelijkerwijze
niet mogelijk is.

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig
heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste
wijze ter beschikking te stellen.

De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en
extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen
van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor
de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde
gegevens en bescheiden.

De zorgverlener legt op verzoek van de patiënt digitaal vast voor welke ingrepen van al dan niet
ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Reclames en klachten
8. Klachten omtrent declaraties dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum bij de zorgverlener
schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te
hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn
en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie
Tandheelkunde of enige andere instantie.

Overschrijding betalingstermijn
9. Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat
daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond
opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan de zorgverlener de wettelijke rente verschuldigd over de
periode van het verzuim, alsmede alle kosten die de zorgverlener moet maken om zijn vordering te
incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde
bedrag, met een minimum van Euro 100, onverminderd het recht van de zorgverlener om de
volledige schade te vorderen.

10. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te
verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling

Garantie
11. Tandheelkunde is een medisch beroep. De uitkomst van een behandeling kan nooit met
volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zal de zorgverlener de patiënt vooraf van
de risico’s op de hoogte stellen. We hanteren een garantietermijn van 5 jaar op kroon-, brug- en
implantaatwerk, 2 jaar voor een nieuwe prothese en 1 jaar voor composietrestauraties. Er kan alleen
aanspraak gemaakt worden op deze garantie, mits de patiënt minimaal één keer per jaar de
zorgverlener bezoekt voor een controle en door zorgverlener aangegeven onderhoud en
behandelingen laat uitvoeren. Bij roken wordt geen garantie gegeven op de behandelingen. De
garantie vervalt indien derden wijzigingen aanbrengen in het werkstuk. De vorm van de garantie zal
in een gezamenlijk gesprek tussen partijen besproken worden.

Aansprakelijkheid
12. De aansprakelijkheid van de zorgverlener is beperkt tot het bedrag waarop de door de
zorgverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak
geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de zorgverlener onder de verzekering.
De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de zorgverlener.

Huisregels
13. Naast deze algemene voorwaarden, zijn ook de huisregels onderdeel van de
behandelovereenkomst. Deze kunt u vinden op onze website