Privacyverklaring

Privacyverklaring
Tandartspraktijk De Monden is een onderdeel van Dental Hospital Noord BV.

Uw privacy is belangrijk en wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende wet-en regelgeving op het gebied van privacy. In deze verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Contactgegevens
Dental Hospital Noord BV

Henrieke Booij is de functionaris gegevensbescherming van Dental Hospital Noord BV.
Zij is te bereiken via info@dhnoord.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

Persoonsgegevens zoals uw naam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, naam van uw zorgverzekeraar, naam van andere zorgverleners, tijdstip van afspraak, betalingsgegevens en BSN nummer, kunnen tot u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken van deze gegevens uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Tandartspraktijk De Monden verwerkt uw volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– Gezondheidsgegevens
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Als u er vermoedt dat zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dhnoord.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel van en grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Tandartspraktijk De Monden verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:

– Het leveren van goede zorg
– Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven
– Het bijhouden van uw medisch dossier
– Het inplannen van een afspraak;
– Het uitvoeren van een behandeling;
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Tandartspraktijk De Monden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tandartspraktijk De Monden) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tandartspraktijk De Monden verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tandartspraktijk De Monden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Tandartspraktijk De Monden uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming:

-Infomedics– factoring bedrijf – ten behoeve van betalingen.

U kunt zelf aangeven of u de facturen digitaal of per post ontvangt

-Tandtechniekers – ten behoeve van het maken van techniekwerk voor tandheelkundige
zorgverlening.

-Andere zorgverlener – ten behoeve van een verwijzing naar een andere (gespecialiseerde)
zorgverlener.

-Hostingpartijen en onze softwareleveranciers

-Uw zorgverzekeraar – ten behoeve van het indienen van facturen.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dhnoord.nl

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten
U heeft verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u heeft verstrekt. Zo heeft u recht op inzage, rectificaties, aanvullingen en het wissen van uw gegevens. U kunt ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van, een deel van, uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij indienen via de functionaris gegevensbescherming. Wij streven ernaar om binnen 2 weken op uw verzoek te reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Tandartspraktijk De Monden behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.